شهرک مسکونی خشکبیجار

طراحی:  محمد سابقی

کارفرما: آقای آذریان

موقعیت: گیلان، خشکبیجار

سال: ۱۳۹۶

نوع قرار داد : طراحی

شرکت طرح و نقش آپادانا