طراحی داخلی دفتر مرکزی شرکت کلون

طراحی:  سارا موسوی ، محمد سابقی

کارفرما: شرکت کلون

موقعیت: تهران، بازار

سال: ۱۳۹۷

نوع قرار داد : طراحی داخلی و اجرا

شرکت طرح و نقش آپادانا