ویلای خانوادگی پدر

طراحی:  محمد سابقی

کارفرما: خانواده ارکان

موقعیت: مازندران ، زیراب

سال: ۱۳۹۶

نوع قرار داد : طراحی و نظارت عالیه بر اجرا / در حال ساخت

شرکت طرح و نقش آپادانا