ویلای خانوادگی آمل

طراحی:  محمد سابقی و سارا موسوی

کارفرما: خانواده نجف زاده

موقعیت: مازندران ، آمل

سال: ۱۳۹۷

نوع قرار داد : طراحی و نظارت عالیه بر اجرا / در حال ساخت

شرکت طرح و نقش آپادانا